เนื้อหาหลักในการสอน English Grammar ของ Tu English Tutors ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

Parts of Speech

Adjectives ( คำคุณศัพท์ )
ตำแหน่งของคุณศัพท์ (Position)
ชนิดของคุณศัพท์ (Types)
การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ ( Formation)
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison)
Articles ( การใช้ a/an) การใช้ the คำนามที่ไม่ต้องใช้ article Determiners

Adverb ( คำกริยาวิเศษณ์)
ชนิดของกริยาวิเศษณ์ ( Types )
การทำให้เป็นกริยาวิเศษณ์ ( Formation )

Nouns ( คำนาม)
ชนิดของคำนาม ( Types)
นามนับได้/นับไม่ได้ ( Countable/Uncountable )
นามเอกพจน์/พหูพจน์ ( Singular/Plural) Subject-Verb Agreement

Pronouns ( คำสรรพนาม )
ชนิดของคำสรรพนาม (Types)

Verbs ( คำกริยา )
ชนิดของคำกริยา ( Types )
Verb Tenses

Present Tenses
The simple present of the verb to be
1. Grammar
2. Verb forms
3. Uses of the simple present tense
4. The simple present of the verb to be
a. Affirmative statements
b. Questions
c. Negative statements
d. Negative questions
e. Tag questions
5. The auxiliary do
a. Questions
b. Negative statements
c. Negative questions
d. Tag questions
e. The verb to have

The present continuous
1. Uses of the present continuous
2. Formation of the present continuous
3. Spelling rules for the formation of the present participle
a. Verbs ending in a silent e
b. Verbs ending in ie
c. One-syllable verbs ending in a single consonant preceded by a single vowel
d. Verbs of more than one syllable which end in a single consonant preceded by a single vowel
4. Questions and negative statements
a. Questions
b. Negative statements
c. Negative questions
d. Tag questions
5. Comparison of the uses of the simple present and present continuous

The present perfect and the present perfect continuous
1. Use of the present perfect
2. Formation of the present perfect: Regular verbs
3. Spelling rules for adding ed to form the past participle
a. Verbs ending in a silent e
b. Verbs ending in y
c. Verbs ending in a single consonant preceded by a single vowel
4. Pronunciation of the ed ending
5. Formation of the present perfect: Irregular verbs
6. Questions and negative statements
a. Questions
b. Negative statements
c. Negative questions
d. Tag questions
7. The present perfect continuous
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements

Past Tenses
The simple past

1. Uses of the simple past
2. Formation of the simple past
a. The verb to be
i. Questions and negative statements
b. Other verbs
i. Questions and negative statements
3. The simple past of to use followed by an infinitiveThe past continuous, the past perfect and the past perfect continuous

1. Summary of the uses of the English tenses
2. The past continuous
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
3. The past perfect
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
4. The past perfect continuous
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
5. Summary of the formation of the English present and past tenses
6. Emphatic statements
Future Tenses
The future tenses
1. The simple future
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
2. The conjugation expressing determination and compulsion
3. The present continuous of to go followed by an infinitive

4. The future continuous
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
5. The future perfect
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
6. The future perfect continuous
a. Use
b. Formation
c. Questions and negative statements
7. Summary of the formation of the English future tenses
8. Clauses
a. Coordinate clauses
b. Subordinate clauses
c. The past perfect and the simple past
d. The use of the present in subordinate clauses to express future actions

Continuous/Non-continuous Verbs
Active & Passive Voices
Moods
Auxiliary or Helping Verbs
Phrasal Verbs
Sequence of Tenses
Participles, Infinitives, Gerunds
Conditional Verb Forms
Linking Verbs

Prepositions (คำบุพบท)
Direction
Location
Spatial Relationship
Time, Place and to Introduce Objects

Conjunctions ( คำสันธาน)
ชนิดของคำสันธาน ( Types )
Interjections ( คำอุทาน)

Sentence Structure (โครงสร้างประโยค)
Basic Sentence Patterns and Types
Basic Parts of Sentences
Independent and Dependent Clauses
Subject and Verb Agreement
Parallel Structure
Sentence Fragments
Sentence Punctuation Patterns
Sentence Diagramming

Clauses ( อนุประโยค)
ชนิดของอนุประโยค ( Types)

Phrases ( วลี )
ชนิดของวลี (Types)

Punctuation & Capitalization
Apostrophes and Quotation Marks
Commas
Hyphens
Other Types Punctuation
Sentence Punctuation
Capitalization

American and British English Usage

ติดต่อสอบถามรายละเอียด TU English Tutors
โทร. 087-675-1300, 087-056-4771
E-mail : tutorprofile@hotmail.com
  Copyright © 2009 tuenglishtutors.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb